Värdegrund
 

Tillsammans anser PUSH Sveriges medlemmar följande:


Ekologisk hållbarhet innebär att

 • människan förstår sitt beroende av biologisk mångfald.

 • användningen av naturresurser sker inom planetens gränser.

 • samhället drivs av förnybar energi.

 • människor verkar för ett fungerande ekosystem.

 • framtida generationer ärver förutsättningar för ett gott liv.


Social hållbarhet innebär att

 • världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.

 • människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.

 • alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.

 • representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.

 • civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.


Ekonomisk hållbarhet innebär att

 • människor hushåller med jordens resurser.

 • byta, hyra, äga gemensamt och reparera premieras framför ny konsumtion.

 • samhällets framgång och välfärd mäts på andra mer rättvisande sätt än med BNP.

 • det ekonomiska systemet skapar värde med hänsyn till naturen inklusive människor.

 • det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.


 

Varför en värdegrund?


När vi nu samlar många olika organisationer och människor i ett nätverk är det bra om vi har en gemensam vision med värderingar. Den här värdegrunden kommer PUSH Sverige sedan att utgå ifrån i all kommunikation utåt. Känner du att du vill ändra något i värdegrunden? Det kan göras i samtycke med alla andra medlemmar som deltar på nästa årsmöte.

 

Ett långsiktigt hållbart samhälle


Nätverket PUSH Sverige vill aktivt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, i Sverige och i världen. Med “ett långsiktigt hållbart samhälle” menar PUSH Sverige ett samhälle som är organiserat på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjlighet till ett gott liv. Vi vill se ett samhälle där beslut fattas på vetenskaplig grund och där resurser används på ett långsiktigt uthålligt och rättvist sätt. Med rättvisa menar vi global rättvisa samt rättvisa över generationsgränserna. Ett långsiktigt hållbart samhälle eftersträvar därmed såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

energi2012