Agenda 2030

Agenda 2030 i korthet

Agenda 2030 (eller de globala målen som de också kallas) är 17 globala mål som 193 länder varit med och tagit fram, med syftet att till år 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter i världen
 • Lösa klimatkrisen
 • Främja fred och rättvisa

De globala målen hänger ihop, de går alltså inte att bryta ut eller separera från varandra. Ett sätt att visa detta är genom loggan formad som en ring (se bild nedan), där det om ett mål skulle tas ut ur ringen gör att den rasar samman. En förutsättning för att genomförandet av målen når sin fulla potential är att det görs genom samverkan och partnerskap. Vi behöver arbeta aktivt för att minska exkluderadet och bli medvetna om hur vi kan inkludera flera än de som vanligtvis är med i olika sammanhang kopplat till hållbar och rättvis utveckling.

Agenda 2030 och ekologisk hållbarhet

Biologisk mångfald är avgörande för att jorden ska fungera och hela vår välfärd är beroende av denna. Den ekologiska hållbarheten i agenda 2030 kopplar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster för att säkra att människor kan ta sig ur fattigdom och stärka utvecklingen av mer hållbara system. Dessa system kan exempelvis vara ur brukar-synpunkt där vi syftar till att reglera resursuttag i hav och på land för att stärka småskaligt brukande. Andra saker som också beaktas i detta är är föroreningar, skydd samt återställande och restaurering.

I klimatanpassning och klimatrelaterad planering som också har en koppling till den ekologiska hållbarheten i agenda 2030 är ett säkerställt skydd för minoriteter i fokus. Alla åtgärder som görs och planeras måste ha de människor som mest påverkas av de klimatrelaterade problemen i åtanke.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Fredliga och inkluderande samhällen där alla människor är fria från våld och har lika rätt till deltagande och utövande är en grundläggande förutsättning för en socialt hållbar framtid. Lika rätt och jämlikhet handlar om att tillgång, förutsättningar och resurser ska vara lika för att alla ska kunna ta tillvara på sina utvecklingsmöjligheter oavsett kön, sexuell läggning, religion, funktionsvariation eller härkomst. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter som exempelvis rent vatten, och det är därför också en källa till konflikt. Sunda policys och utvecklingsstrategier för att minska sårbarheten för händelser och chocker relaterade till klimat, ekonomi och miljö är viktiga för att stärka en socialt hållbar utveckling.

Alla människor ska må bra och genom att allas länder stärks för att kunna hantera nationella och globala hälsorisker kan vi också reducera befintliga risker och utrota epidemier som exempelvis AIDS, tuberkulos och malaria. Mödra- och spädbarnsdödligheten minskas genom rätten till allmän hälso- och sjukvård samt sexuell och reproduktiv hälsovård.

Agenda 2030 och ekonomisk hållbarhet

För att utrota extrem fattigdom behövs en tillväxt som hela samhället bidrar till, och det kräver goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap med tillgång till nationella, regionala och globala marknader. Den ekonomiska hållbarheten i agenda 2030 anknyter mycket till hållbar konsumtion och produktion vilket förutsätter en effektiv resursanvändning, att hänsyn tas till ekosystemtjänster samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Det ger både sociala och ekonomiska fördelar och kopplingen till minskad fattigdom är stark genom ökad sysselsättning och konkurrenskraft, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är en drivkraft för omställning till hållbar ekonomi, och genom att stärka en politik som ökar produktivitet och sysselsättning men samtidigt främjar industriell utveckling och allmän tillgång till hållbara och moderna energitjänster och transportsystem samt transparent vattenförvaltning kan vi nå långt. En säkrad hållbar vattenanvändning är viktigt för att undvika konflikter då det är en resurs som delas av många intressen, som exempelvis energi- och livsmedelsproduktion, hygien och sanitet.

Några snabba fakta

 • 17 mål med 169 delmål och 230 indikatorer
 • Framtagandet av de globala målen har letts av FN:s 193 medlemsländer
 • Med de globala målen är vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna

Vad kan jag göra med den här informationen?

 • Prata om de globala målen
 • Hur kan vi inkludera flera (minska exkluderandet)
 • Förnybar energi
 • Utsläppsfria transportsätt
 • Inga kemikalier (tvättmedel/tvål/schampoo)
 • Go local – köp närproducerat