Energi

Energi i korthet

Vi använder oss av energi dagligen i nästan allt vi gör. Samhället som vi har byggt upp i Sverige är idag till nästan helt beroende av el och stora strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Men vilken energi vi använder spelar stor roll för hållbarheten. I Sverige är mer än hälften av vår energi från förnybara energikällor men runt om i världen är majoriteten fortfarande fossilt. Över en miljard människor saknar också tillgång till el. Samtidigt går utvecklingen med nya tekniker fort och bland annat solenergin har potential att utrota energifattigdomen.

Energi och ekologisk hållbarhet

Då stora mängder energi idag är en förutsättning för att samhället ska fungera är sättet energin har producerats på väldigt viktigt. Idag har vi i Sverige väldigt bra förutsättningar för att ha en helt fossilfri energiproduktion innan 2030. Ungefär 40 % av elen kommer redan från vattenkraft och 10 % från vindkraft. Solenergin växer fort, men en utmaning med utvecklingen av nya solceller och batterier är de sällsynta metaller som behövs. För en ekologiskt hållbar energiproduktion krävs alltså inte enbart bara icke-fossila energikällor utan även en hållbar produktion av solceller, vindkraftverk och alla andra energislag.

De negativa effekter som energiskog, vattenkraft och vindkraft kan ha på ekosystemen och den biologiska mångfalden är en nyckelfråga som ofta kan lösas med noggrann planering. Genom att delta i dialog med kommunpolitiker och företag kan du påverka den befintliga planeringen för att göra den bättre, men även få kommunen att spara energi eller investera mer i förnybar energi. Som person kan du också se över hur elen du köper produceras samt dra ner på din egen energianvändning. Vi ser idag positiva trender inom energiområdet, och att öka andelen förnybar energi är ett mål både i Agenda 2030 och i EUs klimat- och energimål till 2030.

Energi och social hållbarhet

Det finns flera sociala frågor när det kommer till energi. Det handlar både om vem som äger energiproduktionen, vem som har tillgång till energin och vem som har inflytande över utvecklingen. Över en miljard människor saknar fortfarande elektricitet. Genom Agenda 2030 finns nu ett mål om att alla ska ha tillgång till ren energi år 2030. Men energifattigdom förekommer inte bara i utvecklingsländer utan även i Europa. Bland annat i Storbritannien har många människor svårt att betala för sin energi och politikerna försöker därför minska energifattigdomen.

De senaste årtionden har mycket av energiproduktionen ägts av energibolag, som har satsat på stora anläggningar. Det har ibland lett till konflikter, speciellt när fattiga människor eller urbefolkningar har behövts flytta på sig för att ett stort vattenkraftverk eller ett fossilt kraftverk har byggts på mark som de använder eller bor på. För att energiomställningen ska vara socialt hållbar måste alla få möjlighet att vara med och påverka utvecklingen. Den småskaliga utveckling vi ser nu med exempelvis solceller gör det möjligt att själv ta kontroll över sin egen elproduktion och med många ägare ökar demokratin i energisystemet.

Energi och ekonomisk hållbarhet

Vi kan över tid se ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning. Vilket har lett till ökad miljöförstöring. Frånkoppling eller decoupling innebär att kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan bryts. Vissa hävdar att det är lösningen till en hållbar utveckling, medan andra vill se ett minskat fokus på tillväxt. Den utveckling vi ser idag när allt mer investeringar görs i förnybar energi skulle kunna kanske kunna bryta denna koppling. Men att använda stora mängder förnybar energi har också en stor miljöpåverkan. Energieffektivisering är därför viktigt för att vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål.

Något som bromsar den förnybara utvecklingen är de stora fossila energibolagen eftersom de tjänar mycket pengar vilket ger dem makt. När allt mer förnybar energi byggs ut minskar deras makt och även deras inkomster. Det är idag ett faktum att vi måste lämna mycket av den olja, kol och gas som vi vet finns under marken. När kommuner, regioner och länder har mål för förnybar energi ger det en trygghet till de som vill investera. Vi börjar se en ny bransch växa fram, och förnybar energi innebär också många nya jobb. Idag är också förnybar energi billigare än fossil energi, vilket bådar gott för den utveckling vi vill se i världen.

Några snabba fakta

  • 2015 hade Sverige totalt cirka 54% förnybar energi. [1]
  • “Det kostar 0,66% av världens BNP att lösa klimatproblemet nu, men 4-5% att inte göra något”. [2]
  • “När 15-18% av en befolkning tror på en vision så tippar samhället, marknaden”. [2]
  • Den mängd solenergi jorden tar emot varje dag skulle täcka mänsklighetens totala energibehov i 25 år. [3]
  • Av all världens energi har ca. 82% fossilt ursprung. [4]

[1] https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer-2017.pdf sida 12
[2] http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071
[3] Gröndahl, F och Svanström, M. (2010). Hållbar utveckling. Liber
[4] Werner, S. (2016). Energiförsörjning. Studentlitteratur

Bildkälla: Energimyndigheten, https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer-2017.pdf

Vad kan jag göra med den här informationen?

Civilsamhället (det vill säga vi och alla andra som är med i ideella organisationer) har en jätteviktig roll i utvecklingen av dagens samhällen och har stor möjlighet att påverka. Vi kan delta i dialoger med kommuner och företag som planerar vårt energisystem. Vi kan påverka pågående planer eller komma med helt egna idéer. För att göra detta behöver vi ta mer plats och ta för oss i dialoger och i samverkan med politiker och kommuner som sätter policys och ramar för vårt energisystem.

Här är några exempel på vad du och dina vänner skulle kunna göra:

  • Kolla om det finns något mål för 100 % förnybar energi i din kommun, stad eller region. Om det inte finns berätta att det behövs och skapa en kampanj om det är nödvändigt för att få till ett mål. Om det finns ett mål kolla om det finns en strategi för hur ni ska nå dit, kom med förslag!
  • Gör en undersökning på skolan om hur många som vill ha solceller på skolans tak. Prata med rektorn och kommunen och starta en kampanj om det behövs för att de ska byggas.
  • Håll en workshop om vad som behövs för att få ett hållbart energisystem. Sprid resultatet till ansvariga aktörer och starta en kampanj om det behövs för att driva igenom något.
  • Se till att du och alla andra du känner har valt att bara få el från förnybar energi.

Länkar:
Energikunskap
Energimyndigheten