Transport

Transporter i korthet

Vi transporterar oss varje dag – till skolan eller jobbet, till vänner och träning eller på längre resor. Hur vi väljer att resa och vilka valmöjligheter vi har spelar stor roll för hållbarheten. Idag är det mest fossil energi som driver våra transporter. I Sverige ökar andelen förnybar energi, men ännu mer ökar dessvärre flygandet och användningen av diesel. Förutom miljöproblemen finns stora skillnader mellan hur män och kvinnor reser, eller människor med olika mycket lön. Att äga en egen bil ses idag som status och den bilnormen är något som vi behöver förändra. För ett hållbart samhälle krävs att vi går, cyklar och åker kollektivt eller samåker med fordon som drivs av förnybar energi.

Transporter och ekologisk hållbarhet

Transporter bidrar i hög grad till klimatpåverkan eftersom majoriteten av alla transporter går på fossil energi både i Sverige och i resten av världen. Här har vi mycket kvar att göra. I Sverige finns ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och användningen av elbilar ökar varje år. Trots det är det långt kvar till hållbara transporter. Diesel, som är det vanligaste bränslet i Sverige, samt flera andra bränslen medför utsläpp som förorenar luften i våra städer och tillverkningen av nya bilar kräver mycket resurser som stål, sällsynta metaller och energi.

Tyvärr ökar idag flygresandet i Sverige drastiskt. Hur får vi fler att resa hållbart? Många kändisar har gått ut och sagt att de ska sluta flyga, men det behövs mer! Tågen och järnvägen behöver fungera och vara pålitliga så att fler väljer att resa med tåg. Det borde också vara lika lätt att boka en utlandssemester med tåg som med flyg. Att inte ta bilen korta sträckor ska vara en självklarhet. Samhället behöver planeras för människor, kollektivtrafik och cyklister. Elcykeln gör det nu enklare för fler att cykla. Bilpooler där vi använder en bil tillsammans betyder färre producerade bilar samt större möjligheter för samåkning vilket ökar hållbarheten. Hur hållbar produktionen av våra batterier och biodrivmedel är kommer också att spela roll för transporternas hållbarhet.

Transporter och social hållbarhet

Den sociala hållbarheten hos transporter är kopplad till vem som har möjlighet att använda transporterna och vad man kan åka till. Finns vägar och kollektivtrafik till alla viktiga saker som skola, sjukhus, fritidsaktiviteter och naturen? Finns det cykelbanor och kollektivtrafik där alla bor? Kollektivtrafiken behöver vara tillgänglig för alla så att den är lätt att förstå sig på, enkel att lösa biljett till och trygg att åka med. För den som vill åka kollektivt spelar det också roll när på dygnet det är. Exempelvis utestängs personer då det finns avrådan för äldre och personer med cykel eller barnvagn från att åka tunnelbana och buss under rusningstrafik.

Vem som använder olika transporter skiljer sig också beroende på var i världen vi är, men även vilket kön resenären har. Kvinnor reser mer kollektivt medan män oftare reser med bil. Att äga en bil för i många fall med sig högre status då den är dyr i inköp och inte alla har råd att äga en. Planeringen av våra samhällen har historiskt fokuserat mycket på bilen som har fått ta stort plats i våra städer. Det finns också en tydlig koppling mellan folkhälsa och val av transportmedel. Både med hänsyn till renare luft men också för att man får mer motion av att gå eller cykla. Nu är det hög tid att utgå från nya normer som baseras på allas olikheter och behov när vi planerar framtidens hållbara transporter.

Transporter och ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten i transporter handlar bland annat om hur vår ekonomi styr hur vi väljer att transportera oss. Till exempel kan en flygbiljett vara billigare än en tågbiljett, detta för att flyget inte behöver betala för sin miljöpåverkan. Ett annat exempel är att vi subventionerar fossila bränslen. Priset på transporter måste hänga ihop med strategin att göra fossilfria val självklara. Idag går alldeles för mycket skattepengar till att gynna transporter med fossil energi. Här skulle mycket kunna göras.

Dessutom behöver vi gynna reparationer och delat ägande. De ekonomiska fördelarna med att dela på våra resurser är tydliga. Idag står en bil still 97 % av tiden, men i en bilpool skulle fler kunna dra nytta av samma bil. Det blir billigare för den som använder bilen och det krävs mindre resurser för att transportera runt alla människor. Även när man tittar på transport av varor och produkter finns möjlighet att förbättra både ekonomin och hållbarheten. Stora lastbilar borde inte behöva köra ända in i staden. Istället kan man lasta om till mer lämpade transporter utanför staden, som cykelbud eller mindre fordon.

Några snabba fakta

  • Vi i Sverige flyttar oss varje dag längre än 500 resor till månen och tillbaka. [1]
  • Tre fjärdedelar av alla resor i Sverige görs med bil, och är ofta väldigt korta. [1]
  • 2012 fanns det 1 miljarder bilar i världen, det antas fördubblas till år 2020. [2]
  • 7 miljoner människor dör för tidigt på grund av luftföroreningar varje år. [2]
  • Antalet elbilar i Sverige har ökat med 60 % de senaste året. [3]
  • Cykling leder till både bättre hälsa och bättre ekonomi för samhället. [4]

Källor:
[1] https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Dina-val-gor-skillnad/
[2] http://www.bikes-vs-cars.com/from_the_film
[3] https://www.elbilsstatistik.se/
[4] https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-11/ny-studie-om-halsovinster/

Vad kan jag göra med den här informationen?

Civilsamhället (det vill säga vi och alla andra som är med i ideella organisationer) har en jättestor roll i utvecklingen av dagens samhällen och har stor möjlighet att påverka. Vi kan delta i dialoger med kommuner och företag som planerar transporter. Det är möjligt att påverka tidigt i planeringen eller att komma med helt egna idéer. För att göra detta behöver vi ta mer plats och ta för oss i dialoger och i samverkan med politiker och kommuner som sätter policys och ramar för våra transporter.

Här är några exempel på vad du och dina vänner skulle kunna göra:

  • Kolla om det finns något mål om fossilfria transporter i din kommun, stad eller region. Om det inte finns, berätta att det behövs och skapa en kampanj om det är nödvändigt för att få till ett mål. Om det finns ett mål kolla om det finns en strategi för hur ni ska nå dit, kom med förslag!
  • Gör en undersökning om hur människor upplever kollektivtrafiken där du bor. Prata med de ansvariga det som är bra och det som behöver förbättras. Starta en kampanj om det behövs.
  • Ha en workshop i skolan om vad som behövs för att få fossilfria, trygga och säkra transporter. Sprid resultatet till ansvariga aktörer och starta en kampanj om det behövs.

Länkar:
Mer info hos Energimyndigheten
Mer info hos Trafikverket
Mer info hos Naturvårdsverket
Mer info hos SCB