Bli medlem

Bli medlem PUSH Sverige
Bli medlem i PUSH Sverige nu,

Medlem

För att du ska kunna bli medlem i nätverket ska du vara max 30 år. Du får gärna vara medlem själv och vara medlem i våra medlemsorganisationer. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Medlemsorganisation

För att din grupp/organisation ska kunna bli medlemsorganisation i PUSH Sverige måste minst hälften av era medlemmar vara 30 år eller yngre. En medlemsorganisation kan vara en grupp, ett initiativ, en förening eller andra formationer där ni jobbar ideellt. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Stöd-medlem/organisation

Tycker du att PUSH Sverige är ett bra initiativ som du vill stödja? Även om PUSH är ett ungdomsinitiativ så är alla som fyllt 30 år varmt välkomna att bli stödmedlemmar! Som stödmedlem kan du fortfarande vara aktiv och engagerad. Du kan också stötta PUSH Sverige på andra sätt.

Vår värdegrund

Värdegrunden har vi tagit fram tillsammans och det är den som hela nätverket utgår ifrån. Alla som går med i nätverket stödjer denna vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs igenom texten nedan innan du accepterar.

Det finns mer information om värdegrunden och om att vara med i PUSH Sverige som du kan läsa.

Ekologisk hållbarhet innebär att

 • människan förstår sitt beroende av biologisk mångfald.
 • användningen av naturresurser sker inom planetens gränser.
 • samhället drivs av förnybar energi.
 • människor verkar för ett fungerande ekosystem.
 • framtida generationer ärver förutsättningar för ett gott liv.

Social hållbarhet innebär att

 • människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.
 • alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.
 • världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.
 • representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.
 • civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att

 • människor hushåller med jordens resurser.
 • byta, hyra, äga gemensamt och reparera premieras framför ny konsumtion.
 • samhällets framgång och välfärd mäts på andra mer rättvisande sätt än med BNP.
 • det ekonomiska systemet skapar värde med hänsyn till naturen inklusive människor.
 • det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.

Varför har vi en värdegrund?

Eftersom att PUSH Sverige samlar många olika organisationer och människor i ett nätverk är det bra att vi har en gemensam grund att stå på, en värdegrund. Den här värdegrunden utgår vi i PUSH Sverige från i allt vi gör. Värdegrunden är framtagen av PUSH Sveriges medlemmar, och har reviderats vid våra årsmöten för att den ska vara uppdaterad och ständigt spegla det vi tror på.