Värdegrund

Ett långsiktigt hållbart samhälle

PUSH Sverige vill aktivt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, i Sverige och i världen. Med “ett långsiktigt hållbart samhälle” menar vi ett samhälle som är organiserat på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjlighet till ett gott liv. Vi vill se ett samhälle där beslut fattas på vetenskaplig grund och där resurser används på ett långsiktigt uthålligt och rättvist sätt. Ett långsiktigt hållbart samhälle eftersträvar därmed såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

Tillsammans anser PUSH Sveriges medlemmar följande:

Ekologisk hållbarhet innebär att

 • människan förstår sitt beroende av biologisk mångfald.
 • användningen av naturresurser sker inom planetens gränser.
 • samhället drivs av förnybar energi.
 • människor verkar för ett fungerande ekosystem.
 • framtida generationer ärver förutsättningar för ett gott liv.

Social hållbarhet innebär att

 • världens naturresurser fördelas på ett rättvist sätt.
 • människor mår bra och får sina grundläggande behov uppfyllda.
 • alla människor på jorden behandlas som lika mycket värda.
 • representation i globala sammanhang speglar världens befolkning.
 • civilsamhället spelar en aktiv roll för demokrati och hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att

 • människor hushåller med jordens resurser.
 • byta, hyra, äga gemensamt och reparera premieras framför ny konsumtion.
 • samhällets framgång och välfärd mäts på andra mer rättvisande sätt än med BNP.
 • det ekonomiska systemet skapar värde med hänsyn till naturen inklusive människor.
 • det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror.

Varför har vi en värdegrund?

Eftersom att PUSH Sverige samlar många olika organisationer och människor i ett nätverk är det bra att vi har en gemensam grund att stå på, en värdegrund. Den här värdegrunden utgår vi i PUSH Sverige från i allt vi gör. Värdegrunden är framtagen av PUSH Sveriges medlemmar, och har reviderats vid våra årsmöten för att den ska vara uppdaterad och ständigt spegla det vi tror på.