Kandidera/nominera till förtroendeuppdrag 2023-2024!

Den 11 mars håller vi ett digitalt årsmöte och därför söker PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik, förtroendevalda.

För att kandidera eller nominera till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige så fyller du i ett kort formulär, med den eller de personerna som du vill nominera och till vilken post som du vill nominera dessa till. PUSH ämnar att ha en vänskaplig och stöttande ton i alla våra forum. Vi förväntar oss inte att någon ska kunna allt utan vi lär oss kontinuerligt tillsammans. Tryck på knappen nedan eller scrolla neråt om du vill läsa mer.

Förtroendeposter

PUSH Sverige är en organisation som ämnar samla Sveriges unga för att jobba mot klimatförändringar. Våra medlemmar är under 30 år och har ett starkt intresse i hållbarhetsfrågor. PUSH jobbar med folkbildning och opinionsbildning i klimatfrågan. Vi gör detta bland annat genom att vara aktiva på sociala medier, skriva debattartiklar i erkända svenska tidsskrifter, delta på FNs klimatkonferens för övervakning/rapportering samt utbilda unga i klimataktivister i ”PUSH-akademin”. Under årsmötet 11 mars kommer vi att välja dessa förtroendeposter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ledamöter till styrelsen
 • Ledamot till valberedningen
 • Revisor
 • Revisorssuppleant

Övriga förtroendeposter utlyses:

 • Projektledare PUSH-akademin 2023
 • Projektledare till Power Shift 2023
 • Internationell koordinator
 • Kommunikationsledare (tillsvidare)

Vad innebär det att sitta i styrelsen?

Allmänt för styrelseuppdragen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot så är deras uppdrag att:

 • Eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med organisationens syfte och värdegrund. 
 • Att ansvara för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verka för att underlätta engagemang för  medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verka för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.

Ordförande (1 person)

Ordföranden är ytterst ansvarig inför föreningens medlemmar samt att stadgar och årsmötesbeslut följs inom all verksamhet som bedrivs i föreningens namn. Vi söker dig som har erfarenhet av PUSH Sveriges arbete, har ett intresse i hållbarhetsfrågor och är väl insatt i hur man bedriver styrelsearbete. Du har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp. Som ordförande behöver du också vara en stabil ledare som kan ta in andras åsikter och arbeta målstyrt. Vi ser det som en stor fördel om du har varit förtroendevald inom PUSH Sverige innan.

DU ÄR:

 • Intresserad av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap
 • Ansvarstagande och har stora kunskaper inom ledarskap, och vill gärna utveckla dem vidare
 • Inte rädd för att delegera uppgifter
 • Erfaren i PUSH Sveriges arbete
 • Väl insatt i hur man bedriver styrelsearbete
 • En ödmjuk person som trivs med att ta ansvar, och som har förmågan att låta allas perspektiv synas och höras

DU FÅR:

 • Vara med och leda en nationell ungdomsorganisation
 • Utveckla dina ledaregenskaper, med hållbart engagemang som ledstjärna
 • Viktiga kunskaper om föreningsdrift
 • Utveckla dina kunskaper om klimatpolitik och politisk påverkan

Vice ordförande (1 person)

Som vice ordförande är du ett stöd till ordföranden. Du har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp. Du har kunskap om styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper inom området. Du har kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor. Vi ser det som en stor fördel om du har varit förtroendevald inom PUSH Sverige innan.

DU ÄR:

 • Ansvarstagande och har stora kunskaper inom ledarskap, och vill gärna utveckla dem vidare
 • Bra på att samarbeta, och kan fungera som ett bollplank till ordföranden
 • Insatt i organisationens och ordförandens uppgifter för att vid behov kunna ersätta ordföranden, t.ex. vid längre sjukdom

DU FÅR:

 • Vara med och leda en nationell ungdomsorganisation
 • Utveckla dina ledaregenskaper, med hållbart engagemang som ledstjärna
 • Viktiga kunskaper om föreningsdrift
 • Utveckla dina kunskaper om klimatpolitik och politisk påverkan

Kassör (1 person)

Kassören är ansvarig för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Detta innebär att du håller koll på ekonomin, sköter bokföringen, samt alla in- och utbetalningar för föreningens räkning. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

DU ÄR:

 • Skicklig på siffror och har minst grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, som bokföring, budgetering och ekonomisk redovisning
 • Noggrann, flexibel och kan ta snabba beslut

DU FÅR:

 • Mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram

Sekreterare (1 person)

Sekreteraren är ansvarig för att PUSH Sveriges arbete dokumenteras, samt att handlingar förvaras på ett säkert sätt och alltid är tillgängliga och lättåtkomliga för nätverkets medlemmar. Du fungerar också som en styrelseledamot (läs nedan).

DU ÄR:

 • Strukturerad och trivs i en administrativ miljö
 • Van vid att arbeta i grupp men ta ansvar för dokumentering

DU FÅR:

 • Grymma kunskaper i protokollföring, samordning av organisationens verksamhet och dokumenthantering
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv

Styrelseledamöter (1-5 personer)

Som styrelseledamot deltar du aktivt i styrelsens arbete. Du har något eller några fokusområden i styrelsearbetet, till exempel som kontaktperson för någon av våra aktiva arbetsgrupper, som partnerskapssamordnare eller som ansvarig för tillfälligt tillsatta arbetsgrupper inom en specifik fråga.

DU ÄR:

 • Intresserad av hållbarhetsfrågor och PUSH Sveriges arbete, och vill bidra till att utveckla organisationen genom din idérikedom och kunskap
 • En person som trivs både med att samarbeta med andra och arbeta självständigt
 • Angelägen om att främja ett hållbart engagemang både i styrelsen och bland PUSH Sveriges medlemmar
 • En person som gärna besitter någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, som it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för

DU FÅR:

 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig

Valberedningen (3-5 personer)

Valberedningen arbetar med att bereda ett förslag på de poster som utlyses till inför årsmötet. Inom valberedningen utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU ÄR:

 • En person som är bra på att samarbeta i grupp, men kan även ta egna initiativ
 • En person som ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna
 • Utåtriktad och har, eller vill ha, ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa
 • En person som vill arbeta för att samla många perspektiv i organisationen, och ser vikten av mångfald

DU FÅR:

 • Möjligheten att påverka utvecklingen av PUSH Sverige genom att nominera och rekommendera kandidater till de förtroendevalda poster som tillsätts vid årsmötet
 • Mer kunskaper inom områden som intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift
 • I samarbete med resten av ledamöterna i valberedningen bedöma vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige innebär

Revisor (1 person)

Revisorn granskar föreningens ekonomi och verksamhet för att se till att bokföringen stämmer och pengarna har använts på rätt sätt. Som revisor behöver du ha insyn i styrelsens arbete under året och känna till vilka beslut som fattas i frågor som rör föreningens ekonomiska resurser. Revisorn får inte samtidigt ha annat förtroendeuppdrag i föreningen och behöver inte heller vara medlem. Du har grundläggande kunskaper och erfarenheter inom revision och ekonomisk redovisning, är noggrann, tänker kritiskt och har ett intresse av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under året.

DU ÄR:

 • Erfaren med grundläggande kunskaper inom revision och ekonomisk redovisning
 • Noggrann och tänker kritiskt
 • Intresserad av att följa föreningens och styrelsens verksamhet under åren

DU FÅR:

 • Mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga
 • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram
 • Lära känna de grymma medlemmarna i PUSH Sverige

Revisorssuppleant (1 person)

Uppdragsbeskrivningen för revisorsuppleanten är densamma som för revisorn, med undantag för att suppleanten inte är främsta ansvarig för att revisorsuppdraget fullföljs men har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Projektledare PUSH-akademin 2023 (1 person)

PUSH-akademin är PUSH Sveriges klimatpolitiska ledarskapsutbildning för unga mellan 16 och 25 år. Som projektledare för PUSH-akademin är du med och tar PUSH-akademin från idé till verklighet. Arbetet består av allt från kontakt med föreläsare och planering av workshops till budgetering och marknadsföring. Tillsammans med de andra i projektgruppen får du lära dig mycket om projektledning i praktiken och får meriterande erfarenheter och kunskaper. Projektgruppen ser olika ut varje år och det krävs ingen tidigare erfarenhet av projektplanering eller att du har varit med som deltagare tidigare. Som projektledare är du en viktig nyckel i att driva projektgruppens arbete framåt och rollen passar därför dig som trivs med att arbeta målinriktat i grupp.

DU ÄR:

 • Intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor tror stenhårt på vikten av ungas roll i politiken
 • Van vid att ha många bollar i luften och trivs med att arbeta i grupp
 • En person som drivs av att arbeta målinriktat

DU FÅR:

 • Stora kunskaper i projektledning och marknadsföring
 • Möjligheten att genom projektplaneringen knyta kontakter med framstående personer inom klimat- och miljörörelsen
 • Lära känna akademins grymma deltagare och ta del av deras idéer och perspektiv

Projektledare till Power Shift 2023 (2 personer)

Efter tre års uppehåll är PUSH Sverige glada att återigen arrangera Power Shift: hållbarhetskonferensen för skifte och omställning inom miljö, klimat och samhälle – av unga, för unga! PUSH Sverige söker därför två projektledare till Power Shift. Nytt för i år är att Power Shift (powershiftsweden.org) arrangeras i samarbete med Fältbiologerna och Rewilding Sweden inom ramen för ett större projekt kring hållbart skogsbruk och skogens roll i natur- och klimatkrisen.

Uppdraget som projektledare för Power Shift innefattar att planera, rekrytera, genomföra, samt utvärdera Sveriges främsta hållbarhetskonferens för unga. Vi söker efter ledare med stort intresse för att genomföra operativt arbete inom hållbarhet och skapa mötesplatser för unga. Är du intresserad av hållbarhet och vill ha värdefull erfarenhet av ekonomi, personal, organisering och projektledning så är detta ett utmärkt tillfälle för dig!

DU ÄR:

 • Strukturerad och vill engagera dig över en minst en ettårsperiod med att förverkliga Sveriges mötesplats för unga hållbarhetsintresserade
 • Grym på att välkomna nya medlemmar i projektgruppen och att nå ut i våra befintliga samt nya kanaler
 • En person som ser det hållbara engagemanget inom gruppen som det viktigaste, att leda med glädje och energi men samtidigt begränsa och göra Power Shift en genomförbar upplevelse

DU FÅR:

 • Ett stort kontaktnätverk inom hållbarhet och unga engagerade i hela Sverige.
 • En grym projektledarerfarenhet med flera olika delar och att leda en grupp unga som engagerar sig i projektet.
 • Chansen att specialisera dig inom olika delar av projekt som kommunikation, marknadsföring, sponsorskap eller programinnehåll och övergripande planering

Internationell koordinator

Som internationella koordinator leder du arbetet i PUSH Sveriges internationella grupp. Posten innebär en rad olika uppgifter som projektplanering och -koordinering, utbildning och kapacitetsbyggande hos gruppens medlemmar samt kommunikation och administration. Många av arbetsuppgifterna kan även delegeras till andra medlemmar i den internationella gruppen.

DU ÄR:

 • Engagerad i frågor om hållbarhet, internationell politik eller liknande och har kunskaper om den internationella gruppens arbete
 • En positiv och ödmjuk person som har lätt för att engagera andra
 • Strukturerad och trivs med att samarbeta med andra, och inte är rädd för att delegera uppgifter

DU FÅR:

 • Ett stort kontaktnät inom ungdoms- och klimatrörelsen både i Sverige och internationellt
 • En fantastisk erfarenhet av att leda arbetet i den internationella gruppen och dess medlemmar
 • Möjlighet att påverka internationella gruppens arbete

Kommunikationsledare, tillsvidare (2 personer)

Som kommunikationsledare samordnar du PUSH Sveriges externa kommunikation och tar initiativ till kampanjer och dess form i sociala medier. Du leder kommunikationsgruppens arbete med att kommunicera kring de sakfrågor som PUSH driver samt kring organisationens olika event och aktiviteter.

DU ÄR:

 • Intresserad av klimat- och hållbarhetsfrågor, kommunikation och sociala medier. Tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete är en fördel men inget krav
 • Strukturerad och pålitlig. Vi litar på att du använder våra sociala mediekanaler på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt

DU FÅR:

 • Möjlighet att utvecklas inom kommunikation kring klimat, miljö och hållbarhetsfrågor och samtidigt lära dig om föreningsverksamhet
 • Kunskap och erfarenhet av ledarskap
 • Lära känna andra grymma PUSH-medlemmar i kommunikationsgruppen och arbeta tillsammans för att informera, inspirera och göra skillnad

Frågor och kontakt

Skicka ett mejl till val@pushsverige.se för mer information om PUSH Sverige och de uppdragen som finns ute just nu.

Nominera/kandidera senast tisdagen den 28 februari

Fyll i formuläret för att nominera/kandidera. Sista dag att göra det är tisdagen den 28 februari.