Stockholmskretsen kallar till årsmöte 12/3

PUSH lokalgrupp Stockholm har som syfte att stärka engagemanget lokalt i Stockholm län. Sedan ett knappt år tillbaka är vi en egen förening och precis som PUSH Sverige och alla andra föreningar har vi också årsmöte. Medlemmar i Stockholmskretsen är alla som är medlemmar i PUSH Sverige och är bosatta inom Stockholm län. Just nu har PUSH problem med medlemsregistret och kan därför tyvärr inte skicka ut någon kallelse mailledes. Därför kallas alla medlemmar via Facebookgruppen PUSH Stockholm och här via hemsidan istället.

Den 12:e mars kallas PUSH Stockholms medlemmar till årsmöte hos Snowflake Education på Hammarby Kaj 10 D kl 18.00.

Dagordning är som följer:
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollförare för mötet
4. Val av justerare tillika rösträknare (två till antalet)
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om mötets behörighet
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisorns yttrande
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Antagande av verksamhetsplan för 2019
12. Val av styrelse för ett år
13. Val av revisor för ett år
14. Val av valberedning för ett år
15. Övriga meddelanden
16. Avslutande

Eftersom vi är en liten och nystartad förening saknas valberedning. Vill du ställa upp till val för någon förtroendepost uppmanas du därför komma på mötet och presentera och nominera dig själv. Vill du vara del av valberedning för kommande år så är du likväl välkommen på mötet.

Efteråt kommer vi testa några av Snowflake Educations spel och vi har just fått en liten budget för fika.

Välkomna!